Polityka prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

Marcin Świsłowski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LWY NIERUCHOMOŚCI Marcin Świsłowski pełni rolę administratora w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres

Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby realizowanych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

2.1. Zawarcie umowy może wymagać podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, stan cywilny.

2.2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Biuro, może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy przedwstępnej, umów pośrednictwa, przesyłanie wiadomości i komunikowanie się.

2.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów kontaktujących się z agentami/specjalistami ds. sprzedaży Biura. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z systemu Galactica.

2.4. Formularz kontaktu udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej zawarcia umowy pośrednictwa, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży/najmu.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji przedmiotu zawartej z Administratorem umowy pośrednictwa.

A także:

- kontaktowanie się z Klientami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,

- przeprowadzanie badań i analiz pracy Biura między innymi pod kątem funkcjonowania procedur, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Klientów obecnych jak i przyszłych,

- zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania wdrożonej u Administratora Polityki Bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,

- realizacja umów zawartych w ramach Biura,

- obsługa reklamacji Klientów,

- dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,

- prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,
- obsługa próśb Klientów przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
- organizacja, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział,

- wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
- zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji, windykacja należności,

- prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

- statystycznych,

- księgowych,

- archiwizacyjnych,

- zapewnienie rozliczalności.

4. Udostępnianie danych

4.1. Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta, może udostępniać dane osobowe innym podmiotom.

4.2. W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Klientów mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Biura.

4.3. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :

- potrzeby udostępnienia informacji nt. Klienta organom publicznym, w zakresie obowiązujących przepisów,
- podmiotów współpracujących takich jak np: fotograf, informatyk, operator drona, homestager. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu, a wyłącznie na potrzeby Administratora.

4.4. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Klientów, a służą poprawie jakości świadczonych usług, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Klientów poza Biurem.

5. Uprawnienia Klientów

5.1. Każdy Klient ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych – Klient może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Klienta. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:

- żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

- żądania ewidentnie nieuzasadnionego,

- żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

5.2. Podanie danych przez Klienta jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Klienta, Administrator może odmówić wykonania usługi.

5.3. Klient może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@lwynieruchomosci.pl

6. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Inne

7.1 Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klientów do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem